Ciro Zinciri Nasıl Çizilir? (Soru)

Düzgün ciro zinciri ne demek?

Düzgün cirodan kasıt, ilk ciro lehtar tarafından yapıldıktan sonra, bir ciroda kendisine ciro edilen kişinin sonraki ciroda, ciro eden durumunda bulunması, bu şekilde birbirine bağlı cirolarla çekin hamile kadar gelmiş olmasıdır.

Ciro zincirinde kopukluk ne demek?

Ciro silsilesinde kopukluk yetkisiz olan bir kişinin senedi ciro etmesiyle oluşur. Bu nedenle ilk cironun senedin lehtarı olan kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Bunu takip eden ciro ise, senedin lehtarı tarafından kendisine ciro edilen kişice yapılması gerekir.

Ilk ciroyu kim yapar?

İlk ciranta lehtardır. İlk cironun lehtara ait olmaması halinde ciro zincirinde kopukluk var demektir. Ciro ile ciro eden ciro edilene ilgili senetteki alacağı tahsil etme; senet borçlusuna da ciro edilene ciro edilen senetten doğan borcunu ödeme yetkisi vermektedir.

Lehine ciro yapılan kişinin bilgilerinin ciroda yer almadığı sadece Cirantanın imzasının yer aldığı ciro şekli nedir?

Örneğin ciro yapan sadece imza atarak dahi geçerli bir ciro yapabilmektedir. Eğer ciroda senedin kimin lehine ciro edildiği belirtilmemişse, beyaz ciro söz konusu olmaktadır.

You might be interested:  Sıhhi Tesisat Nasıl Çizilir?(EN iyi 5 ipucu)

Isme yazılı çek nasıl ciro edilir?

Çekin arkasına firmanızın kaşesini basarak, yetkili imza ile imzalar mal ya da hizmet aldığınız firmaya verebilirsiniz. Bu işleme cirolama denir ve çek tutarı ciro ile tedarikçiye devredilmiş olur. Ciro ile çeki alan firma, çeki bankaya verecek ve vadesinde de tahsilatı bekleyecektir.

Çek cirosu nasıl geçersiz sayılır?

Şeklen hamil görünmeyen bir kişinin yaptığı ciro geçersizdir. Yine çekin arka yüzünde bulunsa bile diğer cirolara çekte görünür şekilde bağlanmayan diğer cirolardan tamamen ayrı duran bir cironun devir fonksiyonundan söz edilemez.

Senet vadesinde ödenmezse hamil kimlere başvurabilir?

MADDE 713- (1) Vadede poliçe ödenmemişse hamil, cirantalara, düzenleyene ve poliçe dolayısıyla taahhüt altına girmiş olan diğer kişilere başvurabilir.

Tam ciro ne demek?

A- Tam Ciro: Tam ciro lehine ciro yapılan kişinin ismen belirtildiği ciro türüdür. Tam ciro halinde cironun ciranta tarafından imzalanması gereklidir. TTK beyaz ciroyu 683. maddesinde ”Lehine ciro yapılan kişinin ciroda gösterilmesine gerek olmadığı gibi, ciro, cirantanın sadece imzasından ibaret olabilir.

Senette ciro nasıl iptal edilir?

Ciroyu ancak maddi hukuka göre hak sahibi olan ciranta çizebilir ( iptal edebilir). Ciranta bu işlemi kural olarak kendi cirosu üzerinde yapar. Bir cirantanın başka ciroları çizmesi ( iptal etmesi) sadece müracaat haklarının kullanılması aşamasında TK 727(2) maddesinin izin verdiği sadeleştirme işleminde mümkündür.

Nama yazılı senetler nedir?

Nama yazılı senetler Türk Ticaret Kanununun 654. Maddesinde: Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır. Denilmek suretiyle tanımlanmıştır.

Çek senet ciro edilmesi ne demektir?

Ciro emre yazılı senetlerin devredilmesinde kullanılan çifte yetki veren havale işlemidir. – Ciro bir senet üzerinde ki hakları başka bir kişiye kayıtsız, şartsız devredilmesidir. Ciro eden kişiye ciranta denir.

You might be interested:  Akış Şeması Nasıl Çizilir?

Senet metninden anlaşılan defiler nelerdir?

Senet metninden anlaşılan defilere, senetteki şekil eksikliği, zamanaşımı, müracaat hakkının doğmamış olduğu, ciro zincirindeki kopukluk, senedin vadesinin henüz gelmediği gibi defiler örnek gösterilebilir. Senet metninden anlaşılan defiler, iyiniyetli olduğunu iddia eden kişilere karşı dahi ileri sürülebilir.

Ibraz edilen çek ciro edilir mi?

Ciro çekin arkasına yapılabileceği gibi alonj üzerine de yapılabilir. Ciro en geç ibraza kadar yapılabilir ve ibrazdan sonra yapılan ciro ise alacağın devri (temliki) hükmündedir. Düzgün bir ciro silsilesi ile hamil görünen kimseye meşru hamil denir ve bu kişi çekten doğan hakları kullanabilir.

Geriye Ciro nasıl yapılır?

Poliçe o ana kadar poliçe ilgilisi olmayan bir kişiye ciro edilebileceği gibi, daha önce poliçe ilgilileri arasına katılmış bir kimseye de ciro edilebilir. İşte senedin bu şekilde daha evvel poliçe borçlusu durumuna girmiş bulunan kimselere avdetine yol açan ciroya geriye ciro denilmektedir.

Ciro şerhinde kime yapıldığı belli olmayan ciroya?

Beyaz Ciro Ciro lehtarı belli değildir. Yani lehine ciro yapılan kimse belli değildir. Örn: Ödeyiniz. Ya ödeyiniz şeklinde ya da sadece imza ile olur.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *